logo federale politie

Privacy

1. Algemeen


De diensten van de Federale Politie dragen de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerken de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig. 

Dit beleid beschrijft de wijze waarop deze website persoonsgegevens verwerkt, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

  • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);
  • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).

 

2. Wie zijn we?


Deze website is een website van de Federale Gerechtelijke Politie.

De Federale Politie, vertegenwoordigd door de Algemene directie van de gerechtelijke politie (DGJ), is de algemene beheerder van de website. 
 

3. Wat is een persoonsgegeven?


Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, identificatienummer, IP-adres, nummerplaat, enz. 

 

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 


We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u op de pagina's van onze website surft.  

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt: 

  • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);

 

5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?


Er kunnen via deze website volgende verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd:  

Gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie
De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan de burger. Daarom is het gebruik van essentiële cookies noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (cfr. cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen). 

 

6. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens verzameld via de website?

De beheerder van de website verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de website worden verzameld. 

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor Fantastic BV, waar de website gehost wordt. Sommige gegevens (na toestemming) worden eveneens verzameld door externe technische dienstverleners (Google Analytics / cfr. cookiesbeleid). 

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen. 

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren. 

 

7. Links naar websites van derden

Als u een link aanklikt op de site, dan komt u terecht op een website waar de Federale Politie niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 

8. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

8.1 Rechten van de betrokkenen
De betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten: 

  1. Recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen. 
  2. Recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 
  3. Recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 
  4. Recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 
  5. Recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 

 
Deze rechten variëren naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

  • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies, dan kan de betrokkene over alle voornoemde rechten beschikken (punten 1 tot 5);

 
8.2 Uitoefening van de rechten van betrokkenen
Het verzoek om uitoefening van deze rechten varieert eveneens naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies, dan dient het verzoek te worden gericht aan de politiediensten per mail aan rekrutering@police.belgium.eu;

De gebruiker van de website kan zich overigens ook richten tot het C.O.C. indien hij niet tevreden is met het antwoord van de politiediensten. 

Controleorgaan op de politionele informatie    
Leuvenseweg 48  
1000 Brussel        
E-mail: info@controleorgaan.be

 

9. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

10. Beveiliging van de gegevens

De politiediensten ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ze zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben de politiediensten technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
 

11. Verwerkingsverantwoordelijke en DPO (Data Protection Officer)

11.1 Verwerkingsverantwoordelijke en DPO (Data Protection Officer)
Voor verwerkingen uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie is de verwerkingsverantwoordelijke de Federale Politie, vertegenwoordigd door de Algemene directie van de gerechtelijke politie (DGJ).

11.2 DPO (Data Protection Officer)
Opmerkingen en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens op de website kunt u aan de DPO per mail overmaken (drp.dpo@police.belgium.eu).

Bijwerking van dit beleid
Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen.
 

 

vandaag één straf team, morgen knappe resultaten

Ook meewerken aan een veiligere maatschappij?